Bilag til Abonnementsvilkår til OFINDA ApS

Databehandleraftale

Denne databehandleraftale er et bilag til de mellem Parterne indgåede Abonnementsvilkår til OFINDA ApS og udgør en integreret del deraf jf. OFINDA’s Abonnementsvilkår til OFINDA’s bestemmelser vedrørende persondata.

Der indgås hermed følgende databehandleraftale (“Aftalen”) mellem “Kunden” (den juridiske enhed der benævnes Kunden i OFINDA’s Abonnementsvilkår), CVR-nr. 36702303, OFINDA ApS, Trollesminde Kontorpark, Roskildevej 12 A, 3400 Hillerød, Danmark, (“Leverandøren”), der samlet benævnes “Parterne” og separat en “Part”:

1 Aftalens omfang

1.1 Leverandøren er databehandler for Kunden, idet Leverandøren varetager de i Appendiks 1 beskrevne databehandlingsopgaver for Kunden.

1.2 De personoplysninger, der behandles af Leverandøren, formålene med behandlingen, kategorierne af personoplysninger og kategorierne af registrerede personer, er anført i Appendiks 1.

1.3 Aftalen regulerer alene den behandling af personoplysninger, som Leverandøren foretager for Kunden.

1.4 Ved “personoplysning” forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person, jf. artikel 4(1) i Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (“Persondataforordningen”).

2 Behandling af personoplysninger

2.1 Leverandøren behandler alene personoplysninger efter instruks fra Kunden.

2.2 Instruks: Leverandøren er instrueret i alene at behandle personoplysningerne med det formål at varetage de i Appendiks 1 fastsatte databehandlingsopgaver. Leverandøren må ikke behandle eller anvende personoplysningerne til andre formål end angivet i instruksen, herunder overføre personoplysningerne til et tredjeland eller en international organisation, medmindre Leverandøren er forpligtet hertil efter EU-retten eller lovgivningen i en medlemsstat, som Leverandøren er underlagt. I givet fald skal Leverandøren skriftligt underrette Kunden om denne juridiske forpligtelse, forinden behandlingen påbegyndes, medmindre pågældende lovgivning på baggrund af vigtige samfundsinteresser forbyder en sådan underretning.

2.3 Hvis Leverandøren skønner, at en instruktion fra Kunden er i strid med Persondataforordningen, databeskyttelseslovgivningen i anden EU-ret eller i lovgivningen i en medlemsstat, skal Leverandøren skriftligt orientere Kunden herom.

2.4 Kunden garanterer over for Leverandøren, at denne har den fornøden ret til at behandle personoplysninger omfattet af Aftalen og til at lade Leverandøren behandle disse personoplysninger på vegne af sig, herunder men ikke begrænset til ved indsamling af relevante samtykker.

3 Krav til Leverandøren

3.1 Leverandøren skal behandle personoplysninger i overensstemmelse med gældende dansk persondatalovgivning, herunder Persondataforordningen.

3.2 Leverandøren skal sikre, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysningerne, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

3.3 Leverandøren skal gennemføre de passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at de behandlede personoplysninger (I) hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller ændres, (II) videregives eller gøres tilgængelige uden autorisation, eller (III) i øvrigt behandles i strid med lovgivningen, herunder Persondataforordningen.

3.4 Leverandøren skal endvidere overholde de lovgivningsmæssige krav til sikkerhedsforanstaltninger, som direkte forpligter Leverandøren, herunder kravene til sikkerhedsforanstaltninger i det land, hvor Leverandøren er etableret, eller i det land, hvor databehandlingen finder sted.

3.5 Fastsættelsen af de passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger skal ske under hensyntagen til (I) det aktuelle tekniske niveau (II) omkostningerne ved implementeringen, samt (III) behandlingens karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder.

3.6 Leverandøren skal på Kundens anmodning give Kunden alle nødvendige oplysninger til, at denne kan påse, at Leverandørens forpligtelser i henhold til Aftalen overholdes, herunder at de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

3.7 Derudover har Kunden ret til for egen regning at udpege en uafhængig ekspert, som skal have adgang til de dele af Leverandørens fysiske faciliteter, hvor behandling af personoplysninger finder sted, samt modtage de nødvendige informationer til udførelsen af undersøgelsen af, hvorvidt Leverandøren har gennemført de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Kundens uafhængige ekspert kan ikke opnå adgang til oplysninger om Leverandørens generelle omkostningsstruktur eller til oplysninger, der vedrører andre af Leverandørens kunder. Eksperten skal på Leverandørens anmodning underskrive en sædvanlig fortrolighedserklæring og skal under alle omstændigheder behandle enhver information indhentet hos eller modtaget fra Leverandøren fortroligt, og må alene dele informationen med Kunden. Kunden må ikke viderebringe informationen eller benytte informationen til andre formål end at vurdere hvorvidt, Leverandøren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

3.8 Leverandøren skal uden unødig forsinkelse efter at være blevet opmærksom herpå, skriftligt orientere Kunden om (I) enhver anmodning fra en myndighed om videregivelse af personoplysninger omfattet af Aftalen, medmindre orientering af Kunden er forbudt i henhold til EU-retten eller lovgivningen i en stat, som Leverandøren er underlagt, (II) enhver mistanke om, eller konstatering af, (A) brud på sikkerheden, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet af Leverandøren i henhold til Aftalen, eller (B) enhver anden manglende overholdelse af Leverandørens forpligtelser efter punkt 3.3 og 3.4, eller (III) enhver anmodning om indsigt i personoplysningerne modtaget direkte fra den registrerede eller fra tredjemand.

3.9 Leverandøren skal assistere Kunden med håndteringen af enhver anmodning fra en registreret i henhold til kapitel III i Persondataforordningen, herunder anmodning om indsigt, berigtigelse, blokering eller sletning.

3.10 Leverandøren skal assistere Kunden med at sikre overholdelse af Kundens forpligtelser i medfør af artikel 32-36 i Persondataforordningen, samt øvrige forpligtelser, der måtte påhvile Kunden efter EU-retten eller lovgivningen i en medlemsstat, hvor Leverandørens assistance er forudsat, dog alene i det omfang Leverandørens assistance er nødvendig for, at Kunden kan overholde sine forpligtelser. Dette omfatter blandt andet, på anmodning at give Kunden alle nødvendige oplysninger om en hændelse omfattet af punkt 3.9 (II), samt alle nødvendige oplysninger til brug for en konsekvensanalyse i medfør af artikel 35-36 i Persondataforordningen i det omfang, Leverandøren har adgang til sådan information.

3.11 I Appendiks 1 har Leverandøren oplyst den fysiske placering af servere, servicecentre mv. som indgår i udførelsen af databehandlingen. Leverandøren forpligter sig til at give skriftligt varsel til Kunden forud for ændringer af den fysiske placering. Dette kræver ikke en formel ændring af Appendiks 1, forudgående skriftlig meddelelse er tilstrækkelig.

3.12 Kunden honorerer Leverandøren særskilt og efter medgået tid og materiale for at håndtere forespørgsler og opgaver i henhold til Aftalens pkt. 3.6, 3.7, 3.8 (I) og (III), 3.9, 3.11, 7.4 og 7.5. Honoreringen fastsættes efter Leverandørens til enhver tid gældende prisliste.

4 Underdatabehandlere

4.1 Leverandøren må gøre brug af underdatabehandlere. På tidspunktet for indgåelsen af Aftalen anvender Leverandøren de i Appendiks 2 anførte underdatabehandlere. Leverandøren skal skriftligt underrette Kunden om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af underdatabehandlere senest 2 måneder inden ændringen træder i kraft, hvorefter Kunden inden 2 uger fra afgivelsen af meddelelsen om ændringen uden begrundelse kan nægte brugen af den nye underdatabehandler, i hvilket tilfælde Leverandøren er berettiget til at opsige alle aftaler med Kunden, i henhold til hvilke Leverandøren behandler personoplysninger for Kunden, med 1 måneds varsel. Ved ophør af brugen af en underdatabehandler, skal Leverandøren give Kunden skriftlig meddelelse herom.

4.2 Leverandøren skal forinden brug af en underdatabehandler indgå en skriftlig aftale med underdatabehandleren, hvori underdatabehandleren som minimum pålægges forpligtelser svarende til de som Leverandøren har påtaget sig ved Aftalen, herunder pligten til at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af, at behandlingen opfylder kravene i Persondataforordningen.

4.3 Kunden har ret til at få udleveret en kopi af de dele af Leverandørens aftale med en underdatabehandler, som vedrører databeskyttelsesforpligtelser, som er obligatoriske i henhold til punkt 4.2. Leverandøren hæfter over for Kunden for underdatabehandlerens opfyldelse af sine databeskyttelsesforpligtelser. Det forhold, at Kunden har meddelt samtykke til Leverandørens aftaleindgåelse med en underdatabehandler er uden præjudice for Leverandørens pligt til at efterleve Aftalen.

5 Fortrolighed

5.1 Leverandøren skal holde personoplysningerne fortrolige.

5.2 Leverandøren må ikke formidle personoplysningerne til tredjemand eller tage kopi af personoplysningerne, medmindre dette er nødvendigt til varetagelse af Leverandørens forpligtelser over for Kunden, forudsat at den, til hvem personoplysningerne overlades, er bekendt med oplysningernes fortrolige karakter og har indvilget i at holde personoplysningerne fortrolige i overensstemmelse med Aftalen, eller dette følger af en lovbestemt pligt for Leverandøren.

5.3 Leverandøren skal begrænse adgangen til personoplysningerne til de medarbejdere, for hvem det er nødvendigt at have adgang til personoplysninger for at kunne opfylde Leverandørens forpligtelser over for Kunden.

5.4 Leverandørens forpligtelser efter nærværende punkt 5 består uden tidsbegrænsning, og uanset om Parternes samarbejde i øvrigt måtte være ophørt.

5.5 Kunden skal behandle fortrolige oplysninger, som modtages fra Leverandøren, fortroligt, og må ikke uberettiget udnytte eller videregive de fortrolige oplysninger.

6 Ændringer og overdragelser

6.1 Aftalen kan ændres i henhold til OFINDA’s Abonnementsvilkår til OFINDA’s bestemmelser om ændringer.

6.2 Leverandøren kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen uden Kundens samtykke, forudsat at den, til hvem rettigheder og/eller pligter overdrages, forpligtes til at behandle personoplysninger i overensstemmelse med de krav, der gælder for Leverandøren, i henhold til Aftalen

7 Varighed og ophør af Aftalen

7.1 Aftalen træder i kraft på samme tidspunkt, som OFINDA’s Abonnementsvilkår og er gældende indtil OFINDA’s Abonnementsvilkår ophører.

7.2 Hver Part kan opsige Aftalen efter samme vilkår, som er gældende for OFINDA’s Abonnementsvilkår.

7.3 Uanset Aftalens formelle aftaleperiode skal Aftalen vedblive med at gælde, så længe Leverandøren behandler personoplysninger for Kunden, som Kunden er dataansvarlig for, dog alene for de personoplysninger som til enhver tid behandles for Kunden af Leverandøren.

7.4 I tilfælde af ophør af Aftalen er Leverandøren forpligtet til efter anmodning loyalt at medvirke til, at databehandlingen tilbageføres til Kunden.

7.5 Leverandøren skal efter anmodning fra Kunden og ved ophør af aftalen overføre personoplysninger, som Leverandøren behandler og/eller har behandlet for Kunden, til kunden eller slette disse, medmindre EU-retten eller lovgivningen i en medlemsstat foreskriver opbevaring af personoplysningerne.

8 Meddelelser

8.1 I det tilfælde en Part i henhold til Aftalen skal afgive skriftlig meddelelse til den anden Part, kan denne pligt opfyldes ved at sende en e-mail til den anden Parts senest oplyste e-mailadresse. Leverandøren kan ligeledes opfylde sin pligt til at afgive skriftlig meddelelse ved at udsende nyheder direkte i systemet, som kunden har fået tildelt en licens til at benytte i henhold til OFINDA’s Abonnementsvilkår.

9 Forrang

9.1 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem bestemmelserne i Aftalen og bestemmelserne i andre skriftlige eller mundtlige aftaler indgået mellem Parterne, skal bestemmelserne i Aftalen have forrang.

APPENDIKS 1

Dette Appendiks indeholder blandt andet Kundens instruks til Leverandøren i forbindelse med Leverandørens databehandling for Kunden og er en integreret del af Aftalen.

Instruks og beskrivelse af behandlingen af personoplysninger i OFINDA

Formål og karakteren af databehandlingen

Formålet med at lade Leverandøren foretage databehandlingen er at lade Kunden anvende OFINDA, der er et IT-system, som Kunden tilgår via internettet, og som er hostet og drevet af Leverandøren. OFINDA hjælper med at håndtere Kundens regnskab m.v.

Kategorier af registrerede personer:

 1. Kundens potentielle debitorer og kreditorer, hvis kunden indtaster information om disse i OFINDA.
 2. Kundens nuværende debitorer og kreditorer, hvis kunden indtaster information om disse i OFINDA.
 3. Kundens tidligere debitorer og kreditorer, hvis kunden indtaster information om disse i OFINDA.

Kategorier af personoplysninger:

Oplysninger som OFINDA henter fra CVR-registeret ved et nyt regnskab:

 • Navn / Firmanavn
 • Adresse, Postnummer og By
 • CVR
 • E-mail
 • Hjemmeside
 • Telefon
 • Mobilnummer

Kunden kan ydermere indtaste disse oplysninger:

 • Bank
 • Banknavn
 • IBAN
 • SWIFT
 • Fax
 • Skype
 • Facebook
 • Twitter
 • GLN / EAN nummer
 • FIK
 • Mobilepay

APPENDIKS 2

Brug af underdatabehandlere:

Leverandør Lokation/Land Funktion Opdateret
Google St. Ghislain, Belgien

Eemshaven, Netherlands

Data 19-06-2022
Google Frankfurt, Tyskland Data backup 19-06-2022
Google St. Ghislain, Belgien Bilag 19-06-2022
Google Hamina, Finland Bilag backup 19-06-2022
Simply Danmark E-mail service 01-05-2018
Zendesk Chat USA Chat 01-05-2018
OFINDA Hillerød, Danmark E-Faktura 01-05-2018

Denne databehandleraftale er opdateret den 27. juni 2023.