Abonnementsvilkår for OFINDA

Abonnementets tiltrædelse

Abonnementsvilkårene (herefter ”Vilkårene”) accepteres ved at afkrydse ”Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkårene” ved oprettelsen af et regnskab via guiden og ved abonnementsfornyelse. Vilkårene gælder mellem OFINDA ApS, CVR-nummer 36702303, (herefter ”OFINDA”) og kunden, som accepterer Vilkårene, (herefter ”Kunden”).

Abonnementets varighed og fakturering

Abonnementet træder i kraft ved oprettelsen af et regnskab med en prøveperiode på 14 dage. Herefter tegnes der et abonnement for en minimumsperiode af 30 dage ad gangen (herefter kaldet en periode), med ophør som beskrevet nedenfor. Abonnementets varighed afhænger af de købte perioder, dog minimum tre perioder.

Abonnementet betales med kreditkort eller via bankoverførsel og er bindende for den valgte periode. Hvis betalingsfristen overskrides ved betaling med bankoverførsel, har OFINDA ret til at fjerne muligheden for betaling via bankoverførsel og abonnementsperioden sættes tilbage til den tidligere udløbsperiode.

Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementet giver brugsret til OFINDA applikationen og valgte tillægsmoduler (herefter under et ”Applikationen”). Anvendelse af abonnementet gælder for den juridiske enhed, der har oprettet abonnementet, og abonnementet må ikke benyttes af eller til databehandling for andre uden særlig aftale med OFINDA.

For virksomheder der officielt er registreret i henhold til NACE Rev.2 Class 69.20 / Branchekode 69.20.00 (Bogføring og revision; skatterådgivning) kaldet her “Partner”, kan få adgang til OFINDA Partner. Andre typer af beslægtede karakterer, skal oprettes af OFINDA, for at få adgang til OFINDA Partner. OFINDA Partner giver adgang til at bruge Applikationen internt, til at registrere sine kunders regnskabsdata, dog uden at kunden må få adgang til Applikationen. Hvis en Partner’s kunde ønsker at benytte dele af Applikationen, skal Applikationen købes på normale vilkår, og adgang kan gives vederlagsfrit til Partneren. En Kunde kan fra Applikationen vælge sin Partner, for at Partneren kan få tilgang til Kundens Applikation. 

OFINDA’s forpligtelser omfatter ikke:

1) At give instruktion eller uddanne brugeren. Informationer vedrørende brug af tjenesten(er) findes i hjælpetekster, vejledninger samt videoer som er integreret i Applikationen.

2) Kundespecifikke tilrettelser i produktet, samt konvertering af data.

3) Afhjælpning af fejl som er opstået på grund af handlinger udført af andre end OFINDA’s personale, lemfældig håndtering af data eller fejlagtigt brug.

4) Afhjælpning af fejl forårsaget af andre integrerede produkter.

5) Afhjælpning af fejl som er opstået på grund af fejl i kundens teknisk udstyr eller fejl forårsaget af skadelig kode.

6) Fejl vedrørende indlæsning af kundens backup.

7) Gendannelse af kundedata.

Betalingsbetingelser og fakturering

Betaling foregår via kreditkort eller bankoverførsel. Faktura sendes pr. e-mail til den af Kunden opgivne e-mail adresse, som står under “Registreringsinformationer” i Applikationen. Fakturaen findes også i Applikationen.

Ved en bankoverførsel er der pålagt et ekstra administrationsgebyr. Hvis betalingsfristen overskrides, lukkes abonnementet og tilkøbte E-fakturaklip tilbageføres. Ligeledes fjernes muligheden for at betale via bankoverførsel fremadrettet.

Alle oplyste priser er ekskl. moms og afregnes i danske kroner.

Opgradering af Applikationen

Kunden har mulighed for at opgradere Applikationen. Opgraderingen vil blive afregnet fra købstidspunktet og frem til abonnementets ophør og kunden betaler for prisdifferencen. Efterfølgende perioder vil blive afregnet efter den nye opgraderingspris.

Abonnementets ophør

Ved abonnementets ophør vil Kunden få en påmindelse første gang via e-mail 14 dage før abonnements ophør. Der skal købes nye perioder, hvis kunden ønsker at fortsætte med Applikationen. Hvis Kunden vælger ikke at betale for nye perioder, har Kunden ikke adgang til Applikationen. Der er mulighed for at købe arkivabonnement som giver læseadgang i Applikationen i de næste fem regnskabsår. 

Kundens data

Kunden ejer og kan frit disponere over data i Applikationen. Kunden har fri adgang til at eksportere alle kartoteker, data mv. via Applikationens eksportfunktion eller backupfunktion.

Kunden er den dataansvarlige og accepterer og garanterer, at Kunden er ejer af eller er givet bemyndigelse til at overføre de konkrete oplysninger til Applikationen til behandling. Kunden har ansvaret for nøjagtigheden, fuldstændigheden, indholdet, pålideligheden og lovligheden af sådanne oplysninger, herunder overførslen og instrukser. Databehandlingen, når dette er lovpligtigt, er anmeldt til relevante tilsynsmyndigheder og/eller den Registrerede og at Databehandlingen ikke overtræder nogen bestemmelser i lov. Det er Kundens ansvar og pligt som dataansvarlig at give meddelelse til relevante tilsynsmyndigheder og/eller den Registrerede i tilfælde af uautoriseret videregivelse af særlige kategorier af oplysninger såsom personlige oplysninger. OFINDA har givet Kunden nødvendige garantier med hensyn til OFINDA’s tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. 

Der henvises til den separate indgåede Databehandleraftale, for så vidt angår yderligere betingelser for behandling af Personoplysninger.

Privatlivspolitik

Forum/Support/Blogs

Hvis en Bruger opretter en historie, kommentar eller lignende på et offentligt forum på enhver OFINDA hjemmeside, herunder OFINDA forum og support, blogs eller lignende, kan sådanne oplysninger blive læst og brugt af alle med adgang til Internettet. Sådanne oplysninger kan anvendes til formål, som hverken OFINDA eller Brugeren har kontrol over. OFINDA er ikke ansvarlig for oplysninger indsendt af Brugere på disse fora.

Brug af visse oplysninger 

OFINDA har ret til at indsamle oplysninger med henblik på at forbedre sine Applikationer og sine websider. Formålene kan blandt andet være, Brugs- og trafikanalyse for at sikre stabile og hurtige Applikationer ved at identificere for eksempel spidsbelastningsperioder samt tillade personligt valgte favoritindstillinger i Applikationer, undersøge og forebygge mod sikkerhedstrusler samt udføre vedligeholdelse såsom debugging, yde støtte, gennemføre undersøgelser, forbedre layout og indhold af OFINDA hjemmesider samt måle effektiviteten af markedsføringsindsatser, gennemføre kundens bestilling, markedsføringsformål, herunder bestemme hvilke oplysninger der skal vises til en Bruger (eksempelvis udeladelse af tilbud om Tjenester, Brugeren allerede abonnerer på, at sikre at Brugerens personlige præferencer, såsom sprog, gemmes i Tjenesten mellem sessioner. OFINDA kan dele oplysningerne med sine Partnere. OFINDA vil ikke offentliggøre kommentarer, udtalelser eller lignende foretaget af en enkelt Bruger, uden at Brugeren har givet sit samtykke.

Kreditkortoplysninger bruges kun til behandling af betalinger og bekæmpelse af bedrageri. Kreditkortoplysninger vil ikke blive opbevaret længere end nødvendigt for at levere Applikationen.

 

Andre forhold

Driftsstabilitet

OFINDA tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for OFINDA’s kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, bredbåndsforbindelser eller lignende. OFINDA tilstræber i alle tilfælde at genskabe normal drift hurtigst muligt.

Forebyggende vedligeholdelse

For at yde den bedst mulige service, er det nødvendigt at udbygge/udskifte teknisk udstyr periodisk og at foretage softwareopdateringer mv. I denne forbindelse kan det være nødvendigt, at afbryde adgangen til Applikationen midlertidigt. Sådanne afbrydelser vil normalt blive udført i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden. OFINDA er uden ansvar for afbrydelser i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET.

Ændringer

OFINDA er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen.

Priser

De til enhver tid gældende priser, kan findes på OFINDA’s hjemmeside. Priserne kan ændres med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Alle oplyste priser er ekskl. moms og afregnes i danske kroner. Ved køb opkræves administrationsgebyr.

Rettigheder

Applikationen er ophavsretligt beskyttet og tilhører fuldt og helt det danske selskab OFINDA. Individuelt udarbejdet applikationer tilhører ligeledes OFINDA, medmindre andet skriftligt er aftalt. OFINDA har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne aftale til et selskab, der kontrolleres af OFINDA eller et med OFINDA koncernforbundet selskab. Derudover kan rettigheder og forpligtelser ifølge denne aftale ikke overdrages til tredjemand uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke.

OFINDA ansvar

OFINDA er med de begrænsninger, der fremgår nedenfor, ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for tab. OFINDA kan ikke holdes ansvarlig for tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed. OFINDA er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med Applikationen. OFINDA kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan OFINDA ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger. OFINDA er ikke ansvarlig for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, og ansvaret er beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde maks. kr. 10.000.

Tavshedspligt og datasikkerhed

OFINDA behandler alene Kundens data efter dennes instruks og således ikke til egne, uvedkommende formål. OFINDA har tavshedspligt om alle informationer, OFINDA måtte komme i besiddelse af om Kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre dette sker efter accept fra Kunden. OFINDA har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i Applikationen hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. OFINDA giver på Kundens anmodning og mod betaling til OFINDA til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde, tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Fejl i Applikationen

OFINDA retter tidligst fejl, som på en alvorlig måde påvirker kundens anvendelse af tjenesten og/eller tjenestens funktion ved næste versionsopdatering.

Tvister

Enhver tvist, der udspringer af aftalen, skal anlægges ved Retten i Hillerød som første instans og behandles efter dansk ret.

Denne abonnementsvilkåraftale er opdateret den 27. juni 2023.